A MUNIPOLIS KOMMUNIKÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA FELTÉTELEI

I. A szerződés tárgya

 1. A Szolgáltató teljesítésének tárgya a MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztéma (kommunikációs és kapcsolódó szolgáltatások összessége) Szolgáltató általi, , szerződés alapján történő biztosítása a Felhasználó számára, amely a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztéma Aktiválási űrlapból, vagy a MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztéma szolgáltatások nyújtására vonatkozó megrendelésből és a jelen MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztéma Általános Szerződési Feltételekből (a továbbiakban: “Általános Szerződési Feltételek”) áll (a továbbiakban: “Szerződés”), illetve adott esetben a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyéb szerződés (pl. a Szolgáltató és a Felhasználó által aláírt megrendelés) alapján, amely külön szabályozza a kiegészítő és segítő szolgáltatások nyújtásának feltételeit (a továbbiakban: “Megrendelés”).

II. Árak és fizetési feltételek

 1. A Felhasználó vállalja, hogy a Szerződésben vagy a Megrendelésben meghatározott árat határidőre és megfelelően kifizeti a Szolgáltatónak.
 2. Ha a Szerződés vagy a Megrendelés egynél több számlázási időszakra szól, a Szolgáltató jogosult előzetesen számlát kiállítani, hogy az összeg az adott időszak kezdete előtt kifizetésre kerüljön. Ha a díjat nem fizetik ki megfelelően és időben, a Szolgáltató jogosult a teljesítést a kiszámlázott összeg teljes kifizetéséig elhalasztani.
 3. Amennyiben a Szerződésben vagy Megrendelésben megrendelt szolgáltatás egyszeri szolgáltatás vagy olyan szolgáltatás, amelynek ára a tényleges igénybevétel mértéke szerint kerül meghatározásra, a Szolgáltató jogosult a teljesítésről a teljesítés naptári hónapját követően számlát kiállítani.
 4. A számlák a Szolgáltató általi kiállítás napjától számított 14 napon belül esedékesek.
 5. A Szerződés megkötésével vagy a Megrendelés megerősítésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások ellenértékét elektronikus formában (a továbbiakban: Elektronikus számla) számlázza ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Elektronikus számla teljes mértékben helyettesíti az írásbeli számlát, és hogy az Elektronikus számla kiállításával a Szolgáltató a továbbiakban nem köteles a Felhasználónak írásban számlát küldeni. A Szolgáltatónak kizárólagos joga van választani, hogy elektronikus vagy nyomtatott számlát küldjön.
 6. Amennyiben a Felhasználó jogszabályai nem teszik lehetővé az elektronikus számla használatát, vagy annak bizonyos feltételeit írják elő, a Felhasználó köteles erről a Szerződés megkötését vagy a Megrendelés visszaigazolását követően haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ellenkező esetben a Felhasználó nem jogosult erre a tényre hivatkozni a fizetési határidő eltolása céljából.

III. A szerződés időtartama

 1. A szerződés vagy megrendelés az abban meghatározott időtartamra jön létre.
 2. Ha a Szerződés vagy a Megrendelés másként nem rendelkezik, a több számlázási időszakra megrendelt teljesítés esetén a teljesítési időszak kezdete a Szerződés megkötését vagy a Megrendelés visszaigazolását követő hónap első napja, a teljesítési időszak egy év, a Szerződés vagy a Megrendelés szerinti megújítási eljárás alkalmazandó, és a fizetési időköz egy év.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogosult korlátozni vagy akár leállítani a szolgáltatás nyújtását abban az esetben, ha a szolgáltatást a Felhasználó a jó erkölcs, a vonatkozó jogszabályok, a szerződéses dokumentumok, a mobilszolgáltatók vagy más, nem helyettesíthető Szolgáltatók szolgáltatási feltételeinek megsértésével veszi igénybe, valamint egyéb hasonló, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott okokból. A Szolgáltató jogosult a Szerződés vagy a Megrendelés tárgyának teljesítését kifejezetten megtagadni vagy felfüggeszteni a Felhasználónak a Szolgáltatóval szemben fennálló késedelme idejére is.

V. Felhasználói kötelezettségek és felelősségek

 1. A Felhasználó vállalja, hogy a MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztémát a Szerződéssel, a Megrendeléssel és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban használja.
 2. Abban az esetben, ha a Felhasználó tudomására jut a Szerződés vagy a Megrendelés teljesítésével kapcsolatos jogszabályok esetleges megsértése, a Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, és minden szükséges segítséget megadni a Szolgáltatónak az orvoslás megszervezéséhez.
 3. A Felhasználó vállalja, hogy a MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztémához csak az arra jogosult személyek számára biztosít hozzáférést.
 4. A Felhasználó teljes mértékben felelős az általa közölt üzenetek tartalmáért és formájáért, beleértve a szerzői jogi felelősséget is, mivel ő maga adja meg az egyes üzenetek tartalmát, amelyeket a Felhasználói felületen keresztül továbbít az információ címzettjeinek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a felelősség nem szűnik meg a Szolgáltató bármely intézkedése által, mivel a Felhasználó marad a kommunikáció feladója.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a telefonszámok tulajdonost cserélhetnek, és vállalja, hogy megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a közlemények eljussanak a címzetthez, azaz a pontatlan adatokat kijavítja vagy törli.
 6. Ha az információ fogadója (az értesítés címzettje) bármilyen esetben kiskorú, különösen 15 év alatti személy (pl. iskolai klubok stb. keretében), a Felhasználó kifejezetten biztosítja a törvényes képviselője hozzájárulását az ilyen közlemények küldéséhez.
 7. A Felhasználó köteles tartózkodni a marketingközlemények küldésétől munkanapokon kívül, reggel 8 óra előtt és este 6 óra után. A Felhasználó vállalja továbbá, hogy a mobilalkalmazás push-értesítéseit (közvetlenül az információ címzettjének mobiltelefonja képernyőjén megjelenő értesítések) körültekintően és az információ címzettjét nem zaklató módon használja.
 8. A marketingkommunikáció esetében a Felhasználó vállalja, hogy betartja a reklámozásra és a marketingkommunikáció küldésére vonatkozó valamennyi előírást. Ha az információ címzettjeit marketingközleményben keresik meg, erre csak előzetes hozzájárulásukkal kerülhet sor, és a Felhasználó köteles az ilyen hozzájárulást kérésre bármikor, késedelem nélkül igazolni a Szolgáltatónak. A Felhasználó kötelessége továbbá, hogy az üzenetet marketingkommunikációként azonosítsa, feltüntetve a közlemény feladójának kilétét, akinek nevében a közleményt küldik, és világosan és feltűnően jelezze, hogy egyszerűen és díjmentesen leiratkozhat a további marketingkommunikációról. A Felhasználó különösen köteles tartózkodni az alábbi reklámokat tartalmazó közlemények küldésétől:
  1. Illegális áruk és szolgáltatások – különösen kábítószer, pornográfia, erőszak,
  2. a gyermekek értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének veszélyeztetése,
  3. fogyasztói hitel,
  4. lottó, fogadás és szerencsejáték,
  5. Emeltdíjas számok,
  6. politikai pártok és mozgalmak vagy politikai vélemények.
 9. A Szolgáltató jogosult tartózkodni a MUNIPOLIS ökoszisztémán keresztül történő bármilyen művelettől, ha az bizonyíthatóan hátrányos vagy káros a Szolgáltatóra nézve, azzal az indokkal, hogy az ellentétes az alkalmazandó joggal, a szerződéses dokumentumokkal vagy a jó erkölcsbe ütközik.

VI. Kártérítési felelősség, felelősség kizárása

 1. Abban az esetben, ha a Felhasználó által küldött közlemények tartalma bizonyíthatóan károsítja vagy kárt okoz a Szolgáltatónak, mert ellentétes az alkalmazandó jogszabályokkal, szerződéses dokumentumokkal vagy a jó erkölcsbe ütközik, különösen, ha a Felhasználó nem tartja be a közlemények küldésére vonatkozó korlátozásokat, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben kártérítést követelni a teljes keletkezett kárért, beleértve a Szolgáltató által harmadik félnek (hatóságok, üzemeltetők, egyéb szerződéses partnerek stb.) a Felhasználó cselekménye miatt fizetett szerződéses bírságokat és büntetéseket.
 2. A Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltatónak az egyes egyéni hibái által okozott károkat, amelyek különösen lehetnek:
  1. a jó erkölcsbe, a Felhasználó jogrendjébe vagy a szerződéses dokumentumokba ütköző kommunikációt küld; mivel az információk címzettjei 18 év alattiak is lehetnek, a felnőtteknek szóló szolgáltatások felajánlása szintén a jó erkölcsbe ütközik,
  2. egy másik versenytársra vagy szolgáltatóra nézve hátrányos,
  3. nem hajlandó a tájékoztatás címzettje számára a közlés szerinti teljesítést nyújtani, vagy a közlés gyakorisága miatt magatartása az átlagfogyasztó számára zaklatónak minősül,
  4. a Felhasználó máshogy szegi meg a Szerződés vagy a Megrendelés rendelkezéseit.
 3. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató által kiállított számla szerinti szolgáltatásért késedelmesen fizet, a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke a számla esedékességét követő első naptól kezdődően a késedelem minden egyes napjára az esedékes összeg 0,1%-a. A késedelmi kamatot a Szolgáltató számára kell megfizetnie. A kártérítéshez való jogot ez nem érinti.
 4. Szolgáltató a törvény által biztosított mértékig nem felel a jelen Megállapodás vagy a Megrendelés teljesítéséből eredő vagy azzal kapcsolatos károkért. Így a Szolgáltató nem felel többek között a következőkből eredő károkért:
  1. a mobilszolgáltatók hálózatainak meghibásodása, javítása vagy karbantartása, vagy más nem helyettesíthető szolgáltató leállása,
  2. a szolgáltatás korlátozása vagy szüneteltetése a mobilszolgáltató vagy más nem helyettesíthető szolgáltató által, például sztrájk, helyi áramkimaradás, terrortámadás, természeti katasztrófa, egyéb vészhelyzet, stb.,
  3. a MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztéma vagy annak bármely részének a Felhasználó általi helytelen használata
  4. a MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztéma vagy bármely részének, különösen a mobilalkalmazásnak az információ címzettjei általi nem megfelelő használata; ilyen nem megfelelő használat például a hibák hamis bejelentése vagy a felmérésre adott hamis válaszok,
  5. továbbítási hibák, rossz adatminőség vagy az adatbiztonság hiánya a más szervezetek által történő továbbítás során
  6. a szolgáltatások elérhetetlensége a Felhasználó elégtelen vagy nem működő internetkapcsolata miatt.

VII. Személyes adatok védelme

 1. A Felhasználó a regisztrációs űrlapon keresztül vagy más módon szerzi meg a személyes adatokat a címzettektől, amelyeket kizárólag a Szerződás, a Megrendelés és az Általános Szerződési Feltételek szerinti kommunikációs szolgáltatások céljára használ és dolgoz fel. Ezek a személyes adatok a Szolgáltató által, a Felhasználó kezelésére biztonságos adatbázisba kerülnek. A Felhasználó az adatkezelő, azaz az a szervezet, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját. A Szolgáltató e személyes adatok feldolgozója, azaz az a szervezet, amely az ügyintéző megbízása alapján kezeli a személyes adatokat. A Felhasználó az adatkezelő, a Szolgáltató pedig az adatfeldolgozó pozíciójában van, még akkor is, ha a személyes adatokat a Szolgáltató szerzi meg a Felhasználó számára. A személyes adatok törlésre kerülnek az adatbázisból, ha az információ címzettjének a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulása megszűnik, vagy ha a Szerződés vagy a Megrendelés lejár, attól függően, hogy melyik következik be korábban.
 2. Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, például név, azonosító szám, helymeghatározó adatok vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitás elemei alapján történő azonosítás.  Az adatkezelés tárgya a MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztémában részt vevő egyéni információfogadók személyes adatai, valamint az ökoszisztémában részt vevő szervezetek (különösen az önkormányzatok és a közreműködő szervezetek képviselői) kapcsolattartóinak személyes adatai. Az adatkezelés időtartama megegyezik az önkormányzatnak a MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztémában való részvételének időtartamával; az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás érvényességének időtartamára.  Az adatkezelés jellege a személyes adatok önkéntes megszerzése az érintett személyektől és az adatkezeléshez való tájékozott hozzájárulás, valamint maga a személyes adatok kezelése, továbbá a Szerződés vagy a Megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges személyes adatok, különösen a név és vezetéknév, valamint a kapcsolattartási és helymeghatározási adatok kezelése. . Az adatkezelés célja a MUNIPOLIS kommunikációs ökoszisztéma és a partnerprojektek működésének biztosítása, különösen az információk és válságüzenetek küldése, a felmérések során a vélemény megismerése, a tartózkodási hely vagy a mozgás megállapítása, valamint a hírekről való tájékoztatás.
 3. A Felhasználók személyes adatainak feldolgozása során a Szolgáltató vállalja, hogy
  1. személyes adatokat kizárólag a Felhasználó dokumentált utasításai alapján kezel, beleértve a személyes adatoknak az Európai Unión kívüli továbbítását vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítását is, kivéve, ha az ilyen adatkezelést a Szolgáltatóra vonatkozó európai uniós vagy tagállami jogszabályok már előírják; ebben az esetben a Szolgáltató az adatkezelést megelőzően tájékoztatja a Felhasználót erről a jogi követelményről, kivéve, ha az ilyen jogszabályok fontos közérdekből tiltják az ilyen tájékoztatást; a Szolgáltató és a Felhasználó megállapodtak abban, hogy a személyes adatoknak a Szerződés vagy a Megrendelés feltételeivel összhangban történő kezelése a Felhasználó dokumentált utasításai alapján történő adatkezelés,
  2. biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozására jogosult személyeket titoktartási kötelezettség köti, vagy jogszabály által előírt titoktartási kötelezettség terheli; ennek a titoktartási kötelezettségnek az adatfeldolgozó és a személyes adatok feldolgozására jogosult személy közötti szerződéses kapcsolat megszűnése után is fenn kell állnia,
  3. megteszi a GDPR 32. cikkében előírt összes intézkedést, azaz a technika jelenlegi állásának, a megvalósítás költségeinek, az adatkezelés jellegének, hatókörének, összefüggéseinek és céljainak figyelembevételével, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett különböző valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében, ideértve az alábbi a biztonság szintjét is:
   1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
   2. a feldolgozó rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmasságának, integritásának, rendelkezésre állásának és rugalmasságának biztosítása,
   3. fizikai vagy technikai incidensek esetén a személyes adatok rendelkezésre állásának és a személyes adatokhoz való hozzáférésnek a kellő időben történő helyreállítása,
   4. az adatkezelés biztonságát garantáló technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére irányuló folyamat;
  4. a megfelelő biztonsági szint értékelésénél figyelembe kell venni az adatkezeléssel járó kockázatokat, különösen a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést,
  5. az adatkezelés jellegének figyelembevételével a Felhasználó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel történő támogatása, a Felhasználónak a GDPR-ban meghatározott, az érintettek jogainak gyakorlására irányuló kérelmekre való válaszadási kötelezettségének teljesítése,
  6. hogy segítse a Felhasználót az adatkezelés jellegének és a rendelkezésére álló információknak a figyelembevételében.
   1. a személyes adatok feldolgozásának biztonsága,
   2. a személyes adatok megsértésének bejelentése a felügyeleti hatóságnak,
   3. az érintettek értesítése az adatvédelmi incidensekről, és adott esetben a további lépésekről
   4. adatvédelmi hatásvizsgálat,
   5. a feldolgozás előtt előzetes konzultáció a felügyeleti hatósággal,
  7. a Felhasználó döntésének megfelelően Szolgáltató vagy törli az összes személyes adatot, vagy a feldolgozási szolgáltatás nyújtásának megszűnését követően visszaadja azokat a Felhasználónak, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az európai uniós vagy tagállami jog előírja a Szolgáltató számára a szóban forgó személyes adatok tárolását,
  8. a Felhasználó számára rendelkezésére bocsátja az e cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének bizonyításához szükséges valamennyi információt, és lehetővé teszi a Felhasználó vagy a Felhasználó által megbízott bármely más ellenőr által végzett ellenőrzéseket, beleértve a vizsgálatokat is, és hozzájárul azokhoz.
 4. A Szolgáltató a Felhasználó engedélyével jogosult alvállalkozókat is igénybe venni a teljesítéshez. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók felvételére vagy helyettesítésére vonatkozik, lehetőséget adva ezzel az Adminisztrátornak, hogy kifogást emeljen az ilyen változások ellen. Az alvállalkozóra ugyanazok a szerződés vagy az európai uniós vagy tagállami jog szerinti egyéb jogi aktus szerinti adatvédelmi kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyeket a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy a Szolgáltató és a Felhasználó közötti egyéb jogi aktus tartalmaz, különösen a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására vonatkozó megfelelő garanciák nyújtása. Ha az említett egyéb alvállalkozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, a Szolgáltató továbbra is teljes mértékben felelős a Felhasználóval szemben kötelezettségeinek teljesítéséért.
 5. A Szolgáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót, ha véleménye szerint egy adott utasítás sérti a GDPR-t vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam egyéb adatvédelmi szabályait.
 6. A Szolgáltató a további garanciákat nyújtja a Felhasználónak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozás megfeleljen a GDPR követelményeinek:
  1. a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellenőrzése,
  2. titkosított adatátvitel a Szolgáltatótól,
  3. a személyes adatokat tartalmazó adattárolás helye zárt helyiségben,
  4. az adatok más helyre történő mentése titkosított átvitellel, amelyhez csak a Szolgáltató felhatalmazott személyei férhetnek hozzá.
 7. Mivel a Szolgáltató székhelye a Cseh Köztársaságban található, a Szolgáltató és a Felhasználó megállapodtak a személyes adatoknak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) követelményeinek megfelelő módon történő feldolgozásának feltételeiről. Amennyiben a Felhasználó állama további követelményeket támaszt az adatkezeléssel szemben, a Felhasználó köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, és biztosítani a Szolgáltató számára az együttműködést az említett követelmények teljesítése érdekében.

VIII. Átmeneti és záró rendelkezések

 1. A MUNIPOLIS ökoszisztémán belüli szolgáltatások műszaki paramétereit a műszaki specifikáció határozza meg, amelynek érvényes változata a MUNIPOLIS adminisztrációs felületén érhető el.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. 01. 01.-től érvényesek.